Aplikovaná informatika v dopravě

Charakteristika studijního oboru

Bakalářské studium je zaměřeno na odbornou přípravu v oblasti aplikované informatiky. Jeho cílem je vychovat odborníky schopné realizovat a provozovat informační systémy na podporu řídících, informačních a správních činností v praxi. Posluchači získávají v průběhu studia teoretické znalosti i praktické dovednosti jak všeobecné, tak zejména ve všech druzích dopravy.
Studenti absolvují předměty teoretického základu (matematiku, geometrii, základy fyziky), metod operačního výzkumu (pravděpodobnost a statistiku, teorii grafů, operační analýzu, modelování a simulaci aj.) a základní ekonomické předměty (makroekonomii a mikroekonomii). V rámci studia získají poznatky z technologie a řízení dopravy a základů dopravní techniky. Důraz je kladen na předměty z oblasti technického a programového vybavení počítačů (textové editory a tabulkové procesory, databázové systémy, tvorba WWW stránek, operační systémy apod.). Absolvováním skupiny předmětů z oblasti algoritmizace, programovacích jazyků a programovacích technik (algoritmizace a programování v jazyku Pascal, jazyk C/C++, objektově orientované programování, datové struktury a programovací techniky v C++) získá posluchač pokročilé znalosti z programování; jako programátor bude schopen vyvíjet aplikace pro různé operační systémy. Výuka další skupiny předmětů tvoří základ pro uplatnění ve funkci správce databázových systémů a informačních a řídících systémů v dopravě.

Student se podle svého zájmu profiluje výběrem bloku povinně volitelných předmětů. Jeden blok tvoří předměty zaměřené na počítačové sítě; součástí výuky je i možnost absolvování čtyřsemestrálního kurzu CISCO Network Academy, spojené se získáním celosvětově uznávaného certifikátu od společnosti Cisco Systems. Absolvent se uplatní při návrhu, budování a správě počítačových sítí.
Druhý blok obsahuje předměty zaměřené na počítačovou grafiku, grafické editory, multimedia, systémy CAD a geografické informační systémy. Absolvent se uplatní např. při vytváření multimediálních a webových prezentací a tvorbě technické dokumentace.
Třetí blok povinně volitelných předmětů je zaměřen na elektrotechniku a elektroniku (úvod do počítačů, základy elektrotechniky, základy elektroniky, elektrické prvky a obvody a měření elektrických a neelektrických veličin). Absolvent tohoto bloku může najít uplatnění v oblastech vyžadujících znalosti výpočetní, automatizační, regulační a měřicí techniky v dopravě a v příbuzných oborech.

V každém semestru si dále student může vybírat mezi několika volitelnými předměty.
V průběhu celého studia je velká pozornost věnována výuce jazyků (anglický jazyk je povinný, jako druhý jazyk si studenti mohou zvolit buď německý nebo ruský jazyk).

Studijní obor Aplikovaná informatika v dopravě vychovává odborníky s obecným zaměřením na realizace a provozování informačních, síťových a operačních počítačových systémů pro podporu řízení, plánování a evidence v rámci podniků a institucí.
Kromě zmíněného obecného zaměření je absolvent dále úžeji specializován na aplikace informačních technologií v rámci dopravních systémů, resp. podniků. Absolvent nachází uplatnění zejména v profesích správce databáze, správce počítačové sítě, programátor, pracovník v oblasti informačních služeb, pracovník projekčních a provozních útvarů softwarových firem, dealer hardwarových a softwarových prostředků a služeb apod.
Po úspěšném absolvování bakalářského studia může pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Absolvent studijního oboru Aplikovaná informatika v dopravě v rámci navazujícího magisterského studijního oboru dále rozšiřuje své znalosti z bakalářského studia zejména v oblastech aplikované informatiky a teorie dopravy. Dále získává tvůrčí dovednosti v odvětvích pokročilých programovacích technik ve vyšších programovacích jazycích, projektování, výstavby a správy softwarových systémů (databázových, síťových apod.) s uplatněním metod systémové analýzy, budování a správy internetových aplikací.
Získané znalosti a praktické tvůrčí dovednosti umožňují samostatnou práci při projektování, budování a provozu řídících, informačních a síťových počítačových systémů. Podrobné znalosti z dopravy a logistiky jsou navíc předpokladem k zohledňování specifik těchto oblastí při aplikování informačních technologií.
Absolvent nachází uplatnění zejména v profesích projektant softwarových a informačních systémů, správce počítačových sítí, manažér výstavby a realizace softwarových systémů, manažér projekčních, správních a řídicích úseků firem apod.
Nově akreditovaný studijní obor Aplikovaná informatika v dopravě nahrazuje od akademického roku 2004/2005 zaměření Informační a řídící systémy v dopravě u studijního oboru Technologie a řízení dopravy.

Informace pro uchazeče o studium je možné získat: